חיפוש באתר
 חפש
 

 
 
 
 
התקנון שלהלן הינו תקנון שהיה בתוקף עד לאישור עדכון בתאריך 21.6.11
 
ההסתדרות הרפואית בישראל
האגוד הישראלי לנאונטולוגיה (א.י.נ)
THE ISRAEL NEONATAL SOCIETY (I.N.S)
 
תקנות האגוד
 
הוראות יסוד
 
  1. שם האגוד- האגוד נקרא בשם:
"ההסתדרות הרפואית בישראל- האגוד הישראלי לנאונטולוגיה"
 
"ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION- THE NEONATAL SOCIETY"  
 
2.   תוקף וסמכות
א.      האגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (ה.ר.י), מוקם בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל, ויונק סמכויותיו מתקנות אלה.
 
ב.       בכל תקנה מתקנות האגוד הישראלי לנאונטולוגיה שאיננה מתיישבת או סותרת או נוגדת את תקנות ה.ר.י ותקנות אגוד רופאי הילדים בישראל- בטלה מעיקרה.
 
ג.        כל החלטה שתתקבל באספה הכללית של האגוד או במוסדותיו המנהלים והמבקרים הנוגדת או סותרת אואינה מתיישבת עם החלטות מוסדות ה.ר.י המרכזיים בטלה מעיקרה.
 
3.   מטרות האגוד
א.  להוות תא ארגוני מקצועי לרופאים מומחים ורופאים העוסקים בנאונטולוגיה.
 
ב.  לקדם ולפתח בישראל את ענף רפואת הילודים - נאונטולוגיה במישור הקליני, המחקרי, ההוראתי והאתי.
 
ג.    לשמור על קשר רציף עם כל העוסקים ברפואה סב-לידתית.
 
ד.  לדאוג לחנוך דור צעיר של רופאים אשר עניינם ועיסוקם בנאונטולוגיה ובמישורים הקרובים לה.
 
ה.  לקשור קשרים עם עמיתים נאונטולוגים בחו"ל ועם חברות וגופים דומים או קרובים בזהותם בארץ ובחו"ל.
 
ו.    לארגן מעת לעת פגישות מדעיות.
 
ז.    לעזור ולייעץ בפתוח ובארגון השרותים לרפואת ילודים ופגים בישראל.


 
 
  1. חברות באגוד.
החברות באגוד מותנת בחברות בהסתדרות הרפואית בישראל (למעט חבר שלא מן המניין).
 
האגוד הישראלי לנאונטולוגיה כולל 4 סוגי חברים:
א. חבר מן המניין.
ב. חבר נלווה.
ג. חבר שלא מן המניין.
ד. חבר כבוד.
 
א.      חבר מן המניין
1.      רופא בעל מומחיות ישראלית בנאונטולוגיה.
2.      רופא בעל מומחיות בנאונטולוגיה במדינה אחרת, שתעודת המומחיות שלו מוכרת ע"י המועצה המדעית.
3.      חבר מן המניין חייב להיות חבר באגוד רופאי הילדים בישראל.
 
ב.       חבר נלווה
1.      רופא בעל מומחיות ברפואת ילדים ישראלית או ממדינה אחרת המתעניין בנאונטולוגיה.
2.      רופא המתמחה בנאונטולוגיה או ברפואת ילדים אשר טרם מילא הדרישות לגבי חבר מן המניין, יתקבל אוטומטי כחבר נלווה.
3.      רופא בעל תעודת מומחה ישראלית שלא ברפואת ילדים שענינו ועיסוקו בנאונטולוגיה, פרינאטולוגיה או ברפואת ילדים, המהווים רק חלק מעבודתו המקצועית.
 
ג.        חבר שלא מן המניין
1.      מדענים, חוקרים וחברים מהמקצועות הפרא-רפואיים, שהם בעלי עניין מיוחד בנאונטולוגיה.
2.      אחיות, פזיותרפסטיות, עובדות סוציאליות ופסיכולוגים העוסקים בנאונטולוגיה.
 
ד.       חבר כבוד
1.      כחבר כבוד יוכל להבחר רופא מהארץ או מחו"ל אשר הצטיין בהשגים מיוחדים ותרם בשטחהנאונטולוגיה או בשטח רפואת הילדים או בפעילותו למען צבור הרופאים והרפואה בישראל.
2.      חברי כבוד ייבחרו בהמלצת ועדת החברות המיוחדת ע"י האספה הכללית של החברה.
3.      חבר כבוד איננו חייב להיות חבר באגוד רפואי הילדים בישראל או בהסתדרות הרפואית בישראל, אולם לחבר כבוד שאיננו חבר בה.ר.י לא תהיה בחירה או זכות להיבחר.
 
5.קשר עם אגוד הגג
האגוד הישראלי לנאונטולוגיה היא חלק מאגוד רופאי הילדים בישראל. כל חבר בחברה חייב להיות חבר באגוד רופאי הילדים בישראל ולמלא את חובותיו כלפיו, להוציא חברי כבוד וחברים נלווים שלא מן המניין.
 
6. נוהלי קבלה
המבקש להתקבל כחבר מן המניין או כחבר נלווה יגיש למזכירות האגוד טופס בקשת חברות בצרוף תצלומי תעודת המומחיות שלו ורישיון עסוק ברפואה בישראל וכן המלצה משני חברים מן המניין באגוד.
המבקש להתקבל כחבר נלווה יגיש למזכירות אגוד טופס בקשת חברות בצירוף תצלום רשיון עסוק ברפואה בישראל, תצלום של הדף הראשון והדפים המשמעותיים של פנקס המתמחה שלו וכן מכתב המלצה ממנהל המחלקה שלו. המזכירות תדון בבקשה ותביא אותה בפני הועד הארצי של האגוד לשם החלטה בנידון. מגיש הבקשה הופך להיות חבר באגוד לאחר שחברותו אושרה ברוב קולות ע"י ועד האגוד.
מועמד לחבר כבוד יכול להיות מוצע ע"י חבר המניין של החברה בצירוף הנמקה. הצעה כזאת חייבת להגיע למזכירות החברה לא פחות משלושים יום לפני האספה הכללית והיו"ר יביא אותה להצבעה באספה זאת. קבלת המועמד לחברות הכבוד חייבת להיות ברוב של 2/3 חברי אסיפה הכללית. החברות של חבר נלווה מוגבלת לתקופת התמחותו בלבד. סיים המתמחה את התמחותו וקבל תעודת רופא מומחה ברפואת ילדים, יהיה זכאי להגיש בקשה לחברות מן המניין על פי הנוהלים המקובלים.
 
7.       זכויות וחובות
כל חבר זכאי השתתף בכינוסים ארציים ואזוריים של האגוד השתתפות באספה הכללית מוגבלת לחברים מן המניין, חברי כבוד וחברים נלווים בלבד, אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברים מן המניין.
למוסדות האגוד ייבחרו רק חברים מן המניין. הוועד רשאי למנוע מחבר המפגר בתשלום מיסיו, מלהשתתף באסיפה הכללית ובבחירות אקטיביות ופסיביות. על החבר שלא מן המניין מוטלות כל החובות של החברות באגוד, הוא נהנה מכל הזכויות להוציא זכויות שנשללו במפורש בתקנות.
 
8. הפסקת חברות
חברותו של החבר תופסק מיד:
א.      עם יציאתו או הוצאתו כדין מה.ר.י או מאגוד רופאי הילדים בישראל.
ב.       עם בטול חברות מצד החבר, על ביטול זה יש להודיע בכתב ליו"ר האגוד.
ג.        עם סיום התמחותו של חבר נלווה וכל עוד לא חידש חברותו, כמוזכר לעיל.
ד.       האגוד רשאי להפסיק חברות של חבר גם בכל אחד מן המקרים הבאים:
                                                                  i.      אם וועד האגוד שוכנע שקיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם לקבלה היו מונעות את קבלתו כחבר.           
                                                                 ii.      אם חבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאגוד כדין, לאחר שניתנו שלוש אזהרות בכתב מאת מזכירות האגוד, ובלבד שלא חלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה . בכל מקרה יעמוד לדיון בוועדת האגוד שאלת הוצאת חבר מן האגוד, תינתן לו הזדמנות נאותה להופיע ולהציג את טיעוניו.
 
9.       מוסדות האגוד
א.      האספה הכללית:
a.       נוהל האספה: אחת לשנתיים במועד אשר יקבע ע"י וועד האגוד, תתקיים אספה כללית. האספה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים לפחות 2/3 ממספר חברי האגוד הזכאים להשתתף באספה, (חברים מן המניין, חברים נלווים וחברי כבוד). אם בזמן קבוע אין מניין חוקי כנ"ל, תידחה האספה הכללית למחצית השעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר המשתתפים. זכות ההצבעה ניתנת לחברים מן המניין ולחברים נלווים. הוועד (באמצעות היו"ר) יכנס את האספה וישלח הזמנות לכל חברי האגוד לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע. הוועד יציע מועמד כיו"ר האספה הכללית שמתפקידו לנהל את האספה הכללית מעת שנבחר עד לנעילתה. עם תום הישיבה הנ"ל מסתיים תפקידו. האסיפה הכללית רשאית להציע מועמדים אחרים לתפקיד יו"ר האספה הכללית. המועמדים שיוצעו יועמדו לבחירת האספה הכללית מיד עם פתיחתה ויבחרו ברוב רגיל של האספה הכללית.יו"רה האספה הכללית חייב להיות חבר מן המניין.
b.      תפקיד האספה הכללית:
                                                                           i.      קבלת דו"ח על פעולות הוועד היוצא (כולל דו"ח כספי)
                                                                         ii.      בחירת יו"ר וועד של החברה לכהונה שתימשך עד לאספה הכללית הבאה.
                                                                        iii.      בחירת חברי כבוד והודעה על קבלת חברים וביטול חברות מאז האסיפה הכללית הקודמת.
                                                                       iv.      דיון והחלטות על נושאים שבסדר היום או נושאים שמועלים על ידי האסיפה.
                                                                         v.      התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד החדש לקראת הפעילות בכהונה הבאה.
c.        אספה כללית שלא מן המניין:
                                                                           i.      במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר מדובר בנושא בעל חשיבות כללית שאינו יכול למצוא את פתרונו בדרך אחרת, ואינו סובל דיחוי, יוכל הוועד להחליט ברוב קולות על כינוס אספה כללית שלא מן המניין ולזמן את כל החברים בהודעה בכתב של לא פחות משבועיים לפני המועד שנקבע לאספה. אספה כזאת ניתן לכנס גם על פי דרישה בכתב של 2/3 מהחברים מן המניין.
                                                                         ii.       
ב. יו"ר האגוד:
יו"ר האגוד יבחר באספה הכללית ברוב רגיל של הנוכחים בעלי  זכות בחירה לכהונה בת שנתיים. אותו אדם יוכל להבחר לכהונה נוספת בת שנתים ברוב מיוחס של 2/3 מהנוכחים באספה הכללית. אותו אדם לא יוכל להבחר לכהונה שלישית ברציפות אך יוכל לעמוד שוב לבחירה לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.
תפקידי היו"ר הם לייצג את האגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל. לכהן כיו"ר ועד האגוד ולהיות אחראי לפעילויות האגוד למיניהן. יו"ר האגוד חייב להיות חבר מן המניין.
 
ג. מזכיר/גזבר:
מזכיר/גזבר ייבחר על ידי הוועד מבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי בין השאר לגביית מיסים וניהול החשבונות של האגוד. מתפקידו להגיש דו"ח לועד ולאסיפה הכללית בנושאים אלה.
 
ד. הוועד:
ועד האגוד יהיה מורכב מחמישה חברים (כולל היו"ר) החברים הנבחרים יהיו מכל חלקי הארץ ולא שניים מאותו בית חולים. מאחר והיו"ר נבחר על ידי האספה הכללית, יבחרו לוועד כל שנתיים בבחירות חדשות. במידה שאחד מחברי הוועד נבחר ליו"ר יבחרו בבחירות 4 חברי וועד חדשים. חברי הוועד ייבחרו באספה הכללית לכהונה אחת של שנתים. היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום. במקרה של שוויון קולות בהצבעה בוועד יכריע קולו של היו"ר. נציגי האגוד בבמוסדות אגוד רופאי הילדים יוזמנו על ידי היו"ר לישיבות הוועד המשמעותיות בנושא מסויים, ללא זכות הצבעה.
 
ה. וועדות נוספות
האספה הכללית או הוועד רשאים להקים וועדות נוספות לפי הצורך. הוועד יחזיק בידיו את מלא הסמכויות בהעדרן של וועדות נוספות. בעיות שאינן מוצאות את פתרונן במסגרת וועד האיגוד ואינם שייכים לוועדת הביקורת או וועדה אתית, תופננה למוסדות המתאימים של אגוד רופאי הילדים או ההסתדרות הרפואית בישראל.
 
ו. נציגי האגוד במוסדות רופאי הילדים וההסתדרות הרפואית בישראל.
האגוד ייוצג במוסדות אגוד רופאי הילדים בישראל כמקובל בחברות המרכיבות את האגוד. אגוד ייוצג במוסדות של ההסתדרות הרפואית כמקובל לגבי חברות ואגודים השייכים אליה. חברי האגוד המייצגים אותו במוסדות הנ"ל יוזמנו על ידי היו"ר להשתתף Ex Officio וללא זכות הצבעה בישיבות ועד האגוד בעלי משמעות לנושא המיוצג.
הוועד הארצי יציע שמות נציגים של האגוד למוסדות אגוד רופאי הילדים בישראל, בדומה לחברות אחרות באגוד, ובהתאם לתקנון אגוד רופאי הילדים בישראל, בתנאי שיקבל מראש את ההסכמה של המועמדים.הנציגים חייבים להיות חברים מן המניין של האגוד. נציגים אלו יקפידו על יצוג הולם של האגוד וחברים, ובהתאם ובצמוד לתקנון האגוד.
 
10. מיסי חבר
החברים ישלמו את המס השנתי לאגוד הישראלי לנאונטולוגיה הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלומים למטרות מיוחדות, לפי ראות עיניו ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית. לאחר זאת יוגש שיעור מס זה לאישור הוועד המרכזי של ה.ר.י כמקובל בחברות ואגודים אחרים וכל עידכון או שינוי בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הועד המרכזי.
חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסים. יו"ר האגוד והמזכיר/גזבר יהיו מורשי חתימה לחשבון הבנק של האגוד בתקופת כהונתם.
 
11. שינויים בתקנון:
שינויים בתקנון יבוצעו באספה הכללית ברוב של 2/3 של החברים הנוכחים.כל הצעה לשינוי בתקנון תובא בכתב על ידי הוועד לכל החברים עד 30 יום לפני מועד האספה הכללית.
 
12. פירוק האגוד:
ההחלטה על פירוק האגוד הישראלי לניאונטולוגיה תוכל להתקבל על ידי האספה הכללית ברוב של 75% של החברים מן המניין. במקרה פירוק האגוד יועבר הרכוש לוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל. אשר יעבירה על פי שיקול דעתו לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאגוד.
 
 

 

   חזור למעלה   |    מפת אתר  |   עיצוב אתרים עיצוב אתרים
לייבסיטי - בניית אתרים